Hodnocení zákazníků

Frenk, heureka.cz, 3.6.
„ Doručení druhý den po objednání,super! “

janmajtan55, zbozi.cz, 26.5. 
„Určitě profesionální přístup,,,“

Honza, heureka.cz, 25.4. 
„ Díly skladem, rychlost dodávky “

josef.1961, zbozi.cz, 4.10. 
„Super přístup Rychlé dodani“

 

 

Oprava auta nepočká, Twisto ano - nakupujte teď, plaťte později!

Reklamační řád

 
Prodávající: Ing. Petr Staněk
Sídlo: Patrice Lumumby 2197/58, 70030 Ostrava
IČO: 60768991 
DIČ: 7402255586
 
E-mail: prodej@pietro-eshop.cz
Telefon: +420 596 639 637
 
 
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
pro spotřebitele
 
upravující způsob uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u prodávajícího prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.pietro-eshop.cz
 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
 
1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) prodávajícího Ing. Petra Staňka, se sídlem Patrice Lumumby 2197/58, 70030 Ostrava, identifikační číslo: 60768991, (dále jen „prodávající“) upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pietro-eshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).
 
1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a)   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c)   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti  
e)   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Ustanovení předchozí věty se nepoužije:
a)   u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b)   na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c)   u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d)   vyplývá-li to z povahy věci. 
 
Při koupi již použitého spotřebního zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na 12 měsíců.
 
1.4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, leda že prodávající prokáže opak, tedy že vada nemá příčinu ve vadnosti zboží existující v době převzetí.
 
1.5. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v bodě 1.2 reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 
1.6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
1.7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
1.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
1.9. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
1.10. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které si kupující způsobil sám, případně vadu způsobila třetí osoba, a to např. použitím zboží v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem, užitím způsobem, kterým se zboží běžně neužívá, použitím k účelu, ke kterému se zboží běžně neužívá, dále vznikla-li vada v důsledku běžného opotřebení, byla-li vada způsobena vlivem vnějších okolností nebo v důsledku či v souvislosti s použitím zboží s jinou vadnou věcí. Pro urychlení reklamace žádá prodávající kupujícího o předložení dokladu o odborné montáži zboží s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován, případně výstupu z diagnostiky, a to nejlépe současně s uplatněním reklamace.
 
1.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese, nebo na adrese elektronické pošty prodávajícího prodej@pietro-eshop.cz. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. K reklamaci je kupujícímu k dispozici formulář, který je přílohou obchodních podmínek prodávajícího a reklamačního řádu. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení zboží u prodávajícího, a to nejlépe dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou). Při reklamaci kupující popíše vadu zboží a její projevy, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit.
 
1.12. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik jejího uplatnění, tedy kdy kupující oznámí reklamaci prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (reklamační protokol). Kupující je povinen předmětné zboží předat prodávajícímu, nebo jej podle pokynů prodávajícího uschovat nebo s ním jinak vhodně naložit tak, aby vada mohla být prodávajícím přezkoumána. V případě, že kupující zboží prodávajícímu nepředá nebo dle pokynů prodávajícího s ním nenaloží tak, aby mohla být vada přezkoumána, dojde k zamítnutí reklamace kupujícího.
 
1.13. Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, nejpozději v době 24 měsíců (u použitého zboží v době 12 měsíců) ode dne převzetí zboží, případně v poslední den záruční doby, byla-li na zboží poskytnuta záruka. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bezodkladně po převzetí zboží.
 
1.14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 
 
 
Tento reklamační řád je účinný od 27.7.2020.
 

Příloha:

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.