Hodnocení zákazníků

josef.1961, zbozi.cz, 4.10. 
„Super přístup Rychlé dodani“

Eva, heureka.cz, 27.9.
„Super, jsem spokojená. “

Jarin, zbozi.cz, 29.8. 
„kvalitní zboží, dobré ceny , rychlost dodání“

Kadevik, heureka.cz, 19.8. 
„velký výběr, rychlost dodání, celková spokojenost. “

 

Oprava auta nepočká, Twisto ano - nakupujte teď, plaťte později!

VOP spotřebitel

 
Prodávající: Ing. Petr Staněk
Sídlo: Patrice Lumumby 2197/58, 70030 Ostrava
IČO: 60768991 
DIČ: 7402255586
 
E-mail: prodej@pietro-eshop.cz
Telefon: +420 596 639 637
 
 
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY
spotřebitelé
 
pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.pietro-eshop.cz
 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího Ing. Petr Staněk, se sídlem Patrice Lumumby 2197/58, 70030 Ostrava, identifikační číslo: 60768991, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pietro-eshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.2. Obchodní podmínky se nepoužijí v případě, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem.
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
2.7. Kupující bere na vědomí, že okamžikem registrace zákaznického účtu uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 9 obchodních podmínek.
 
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají 
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží, 
 
(dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat 
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou 
v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Společně s akceptací prodávající zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu též znění těchto obchodních podmínek v textové podobě.
 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
3.9. Kupující bere na vědomí, že vhodnost zboží pro určitý model vozidla uvedená na webových stránkách prodávajícího je pouze orientační. Zboží nabízené na webových stránkách prodávajícího je pro určitý model vozidla vhodné pouze za předpokladu, pokud se kódové označení zboží (příp. jiné konkrétní označení zboží) výslovně shoduje s kódovým označením požadovaného náhradního dílu automobilu (příp. 
s jiným konkrétním označením náhradního dílu), uvedeným na původním dílu automobilu nebo v servisní dokumentaci k automobilu.
 
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
a. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
c. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;
 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde 
k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
 
 
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
 
5.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvede jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu.
 
5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
5.6. Nepřevezme-li kupující zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody a kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na přepravu zboží a úplatu za uskladnění. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodávající oprávněn započíst na výtěžek prodeje. 
 
5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
 
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
 
6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prodej@pietro-eshop.cz. K odstoupení od kupní smlouvy je kupujícímu k dispozici formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
 
6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zaslat (to však nikoli na dobírku, takto zaslané zboží není prodávající povinen převzít) nebo předat prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
6.5. Je-li vrácené zboží poškozeno v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 
6.6. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, není-li objektivně schopen dodat kupujícímu zboží za podmínek sjednaných v kupní smlouvě a/nebo vyjde-li najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu 
s prodávajícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával 
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
7.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 
v době dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Ustanovení předchozí věty se nepoužije:
 
a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d. vyplývá-li to z povahy věci.
 
Při koupi již použitého spotřebního zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na 12 měsíců.
 
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
 
7.5. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v bodě 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 
7.6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
7.7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
7.9. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
7.10. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které si kupující způsobil sám, např. použitím zboží v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem, užitím způsobem, kterým se zboží běžně neužívá, použitím 
k účelu, ke kterému se zboží běžně neužívá, dále vznikla-li vada v důsledku běžného opotřebení, byla-li vada způsobena vlivem vnějších okolností nebo v důsledku či 
v souvislosti s použitím zboží s jinou vadnou věcí. Pro urychlení reklamace žádá prodávající kupujícího o předložení dokladu o odborné montáži zboží s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován, případně výstupu z diagnostiky, a to nejlépe současně s uplatněním reklamace.
 
7.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně 
i v sídle nebo místě podnikání, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího prodej@pietro-eshop.cz.  Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. K reklamaci je kupujícímu k dispozici formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení zboží u prodávajícího, a to nejlépe dokladem 
o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou). Při reklamaci kupující popíše vadu zboží a její projevy, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit.
 
7.12. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámí reklamaci prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (reklamační protokol).
 
7.13. Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, nejpozději v době 24 měsíců (u použitého zboží v době 12 měsíců) ode dne převzetí zboží, případně v poslední den záruční doby, byla-li na zboží poskytnuta záruka. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující povinen uplatnit 
u prodávajícího bezodkladně po převzetí zboží.
 
7.14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 
7.15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však v okamžiku převzetí zboží.
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodej@pietro-eshop.cz nebo obchod@pietro-eshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávce.
 
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
8.5. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující dle zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
 
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
 
 
9. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
 
9.1. Prodávající (dále též jako „správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje kupujícího (dále též jako „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů prodávajícím, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů prodávajícím.
 
9.2. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (jen “ZOÚ“).
 
9.3. Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s nařízením GDPR a ZOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. 
 
9.4. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k:
 
a. dodržení právních povinností prodávajícího, 
b. jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 
a pro následné plnění takové smlouvy, 
c. ochraně práv a právem chráněných zájmů prodávajícího nebo jiné dotčené osoby.
 
V případě, že kupující osobní údaje prodávajícímu neposkytne, nebude prodávající zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu s kupujícím.
 
9.5. Osobní údaje získává správce pouze přímo od subjektů údajů, případně z veřejných evidencí.
 
9.6. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu 
a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 
V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou 
k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 
9.7. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle prodávajícího 
a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli prodávajícího, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením GDPR. Zpracovatelé jsou vázáni stejnými povinnostmi jako prodávající.
 
9.8. Prodávající může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu: 
 
a. identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, emailová adresa, IČ, DIČ; 
b. kontaktní údaje: telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;
c. údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem marketingových sdělení aj.);
d. další osobní údaje: číslo bankovního účtu, obrazový záznam z kamerového systému a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 
9.9. Subjekt údajů má právo od správce požadovat:
 
a. přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, 
b. jejich opravu nebo výmaz, 
c. omezení zpracování, 
d. právo vznést námitku proti zpracování, 
e. právo na přenositelnost údajů.
 
9.10. Uděluje-li subjekt údajů prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.
 
9.11. Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem 
k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
 
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
 
11. DORUČOVÁNÍ
 
 
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 
 
11.2. Pro účely vrácení zboží ze strany kupujícího prodávajícímu (při odstoupení od smlouvy, uplatnění práv z vad či pro jiný případ vrácení zboží) se vylučuje možnost zaslání předmětného zboží prodávajícímu na dobírku. Takto zaslané zboží prodávající není povinen převzít. 
 
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
 
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek 
a neuplatní se rozhodčí doložka, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a k projednání případného sporu jsou příslušné české soudy. 
 
12.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z kupní smlouvy (nebo obchodních podmínek) avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení kupní smlouvy (nebo obchodních podmínek) a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z kupní smlouvy (nebo obchodních podmínek). Prodávající 
a kupující se zavazují v rámci kupní smlouvy nahradit formou dodatku ke kupní smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z kupní smlouvy (nebo obchodních podmínek) a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nahradí prodávající a kupující neplatný nebo nevymahatelný závazek 
v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v kupní smlouvě (nebo obchodních podmínkách).
 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím 
v elektronické podobě a není přístupná.
 
12.4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27.7.2020.
 

Příloha:

 

Levné autodíly Sunlight systems - tvorba e-shopů