Hodnocení zákazníků

josef.1961, zbozi.cz, 4.10. 
„Super přístup Rychlé dodani“

Eva, heureka.cz, 27.9.
„Super, jsem spokojená. “

Jarin, zbozi.cz, 29.8. 
„kvalitní zboží, dobré ceny , rychlost dodání“

Kadevik, heureka.cz, 19.8. 
„velký výběr, rychlost dodání, celková spokojenost. “

 

Oprava auta nepočká, Twisto ano - nakupujte teď, plaťte později!

VOP podnikatel

Prodávající: Ing. Petr Staněk
Sídlo: Patrice Lumumby 2197/58, 70030 Ostrava
IČO: 60768991
E-mail: prodej@pietro-eshop.cz
Telefon: +420 596 639 637

OBCHODNÍ PODMÍNKY
podnikatelé
pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.pietro-eshop.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího Ing. Petr Staněk, se sídlem Patrice Lumumby 2197/58, 70030 Ostrava, identifikační číslo: 60768991, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a podnikatelem, tj. osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pietro-eshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nepoužijí v případě, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem.
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
2.7. Kupující bere na vědomí, že okamžikem registrace zákaznického účtu uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 9 obchodních podmínek.
 
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají 
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží, 
 
(dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat 
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou 
v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Společně s akceptací prodávající zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu též znění těchto obchodních podmínek v textové podobě.
 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
3.9. Kupující bere na vědomí, že vhodnost zboží pro určitý model vozidla uvedená na webových stránkách prodávajícího je pouze orientační. Zboží nabízené na webových stránkách prodávajícího je pro určitý model vozidla vhodné pouze za předpokladu, pokud se kódové označení zboží (příp. jiné konkrétní označení zboží) výslovně shoduje s kódovým označením požadovaného náhradního dílu automobilu (příp. 
s jiným konkrétním označením náhradního dílu), uvedeným na původním dílu automobilu nebo v servisní dokumentaci k automobilu.
 
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
a. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
c. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;
 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde 
k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
 
 
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
 
5.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu vždy v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva, a v termínu dohodnutém v kupní smlouvě, jinak do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvede jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu.
 
5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
5.6. Nepřevezme-li kupující zboží, má se za to, že prodávající tímto splnil svůj závazek řádně dodat zboží; na kupujícího přechází nebezpečí škody a kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na přepravu zboží a úplatu za uskladnění. Prodávající je oprávněn zboží uskladnit v místě dle svého uvážení na náklady kupujícího. O této skutečnosti prodávající bez prodlení vyrozumí kupujícího a sdělí mu skladovací náklady. Prodávajícím sdělené skladovací náklady je kupující povinen prodávajícímu zaplatit na základě daňového dokladu (faktury) a v částce a splatnosti tam uvedené. Před tím, než kupující zaplatí prodávajícímu skladovací náklady, není mu prodávající povinen zboží odevzdat (vydat) a je oprávněn zboží zadržet k zajištění jakýchkoli 
a všech svých nároků a pohledávek vzniklých v souvislosti s porušením kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího e-mailem upozorní 
a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodávající oprávněn započíst na výtěžek prodeje. 
 
5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
 
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
 
6.1. Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od smlouvy ze zákonem daných důvodů.
 
6.2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit rovněž: 
 
a. kdykoliv před dodáním zboží, není-li objektivně schopen dodat kupujícímu zboží za podmínek sjednaných v kupní smlouvě a/nebo 
b. vyjde-li najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím, a/nebo
c. dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny delšího 14 dní a/nebo
d. bylo proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, na majetek kupujícího byl prohlášen konkurz, či kupující vstoupil do likvidace.
 
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).
 
7.2. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným prodávajícímu. K ústním uplatněním jakýchkoli nároků prodávající není povinen přihlížet a jejich účinky nevzniknou. S tím kupující rovněž projevuje svůj souhlas. Kupující není oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zejména: 
 
a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d. vyplývá-li to z povahy věci.
 
7.3. Právo kupujícího z vad zboží nevznikne, jestliže zboží při jeho převzetí řádně neprohlédl anebo vady, které zboží mělo v době jeho předání kupujícímu a které kupující odbornou prohlídkou mohl zjistit, kupující písemně neuplatnil 
u prodávajícího bez zbytečného odkladu, za jakýchkoli okolností nejpozději do tří (3) dnů od dodání (převzetí) zboží. 
 
7.4. Odmítne-li kupující zboží převzít, aniž je dán reklamační důvod, je povinen uhradit prodávajícímu náklady prodávajícího nutné na pořízení zboží, další náklady z uzavření jednotlivé kupní smlouvy vzniklé a/nebo s ním související a nahradit prodávajícímu škodu v dané souvislosti vzniklou. 
 
7.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně 
i v sídle nebo místě podnikání, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího prodej@pietro-eshop.cz.  Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. K reklamaci je kupujícímu k dispozici formulář, který přílohou těchto obchodních podmínek. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení zboží u prodávajícího, a to nejlépe dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou). Při reklamaci kupující popíše vadu zboží a její projevy, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit.
 
7.7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámí reklamaci prodávajícímu. 
 
7.8. Vady zboží odstraní prodávající dle své volby některým z následujících způsobů: 
 
a. dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b. opravou věci,
c. přiměřenou slevou z kupní ceny, nebo.
d. odstoupením od smlouvy.
 
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu věc původně dodanou. 
 
7.9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 
7.10. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však v okamžiku převzetí zboží.
 
8.2. V případě, že kupující poruší jakoukoli povinnost dle kupní smlouvy, zejména pak 
v případě, že se dostane do prodlení s úhradou ceny zboží dle daňového dokladu – faktury nebo jiného platebního dokladu vystaveného prodávajícím na zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
8.3. Na uplatněnou smluvní pokutu je prodávající oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu. 
 
8.4. Ujednáním o smluvní pokutě není nikterak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, k němuž se smluvní pokuta vztahuje.       
 
 
9. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
 
9.1. Prodávající (dále též jako „správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje kupujícího (dále též jako „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů prodávajícím, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů prodávajícím.
 
9.2. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (jen “ZOÚ“).
 
9.3. Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s nařízením GDPR a ZOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. 
 
9.4. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k:
 
a. dodržení právních povinností prodávajícího, 
b. jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 
a pro následné plnění takové smlouvy, 
c. ochraně práv a právem chráněných zájmů prodávajícího nebo jiné dotčené osoby.
 
V případě, že kupující osobní údaje prodávajícímu neposkytne, nebude prodávající zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu s kupujícím.
 
9.5. Osobní údaje získává správce pouze přímo od subjektů údajů, případně z veřejných evidencí.
 
9.6. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu 
a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 
V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou 
k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 
9.7. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle prodávajícího 
a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli prodávajícího, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením GDPR. Zpracovatelé jsou vázáni stejnými povinnostmi jako prodávající.
 
9.8. Prodávající může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu: 
 
a. identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, emailová adresa, IČ, DIČ; 
b. kontaktní údaje: telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;
c. údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem marketingových sdělení aj.);
d. další osobní údaje: číslo bankovního účtu, obrazový záznam z kamerového systému a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 
9.9. Subjekt údajů má právo od správce požadovat:
 
a. přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, 
b. jejich opravu nebo výmaz, 
c. omezení zpracování, 
d. právo vznést námitku proti zpracování, 
e. právo na přenositelnost údajů.
 
9.10. Uděluje-li subjekt údajů prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.
 
9.11. Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem 
k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
 
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
 
11. DORUČOVÁNÍ
 
 
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 
 
11.2. Pro účely vrácení zboží ze strany kupujícího prodávajícímu (při odstoupení od smlouvy, uplatnění práv z vad či pro jiný případ vrácení zboží) se vylučuje možnost zaslání předmětného zboží prodávajícímu na dobírku. Takto zaslané zboží prodávající není povinen převzít. 
 
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
 
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek 
a neuplatní se rozhodčí doložka, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a k projednání případného sporu jsou příslušné české soudy. 
 
12.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z kupní smlouvy (nebo obchodních podmínek) avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení kupní smlouvy (nebo obchodních podmínek) a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z kupní smlouvy (nebo obchodních podmínek). Prodávající 
a kupující se zavazují v rámci kupní smlouvy nahradit formou dodatku ke kupní smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z kupní smlouvy (nebo obchodních podmínek) a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nahradí prodávající a kupující neplatný nebo nevymahatelný závazek 
v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v kupní smlouvě (nebo obchodních podmínkách).
 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím 
v elektronické podobě a není přístupná.
 
12.4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27.7.2020.
 

Příloha:

 

INFORMACE PRO FIRMY Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU.

Pietro-eshop.cz nabízí možnost prodeje bez DPH plátcům daně v jiném členském státě EU, ovšem musí být prokazatelné, že zboží opustilo hranice ČR.
Objednávku tedy není možné vyzvednout osobně, nebo si nechat zboží poslat na území ČR.
Zboží vám odešleme přepravní společností na místo určení v jiném členském státě EU.
O vystavení faktury bez DPH do jiného členského státu je nutno požádat předem, zpětná změna faktury již není možná.
Zboží může být zasláno jen do sídla firmy, které je uvedeno v registraci k DPH.

 

 

Levné autodíly Sunlight systems - tvorba e-shopů